Acheter cette BD 

HIROWARE KONEKO TO MOTO YAKUZA

Tome 2